Kā izvēlēties piemērotāko kompāniju?

Kā izvēlēties piemērotāko kompāniju?

Izvēles procesā ir jāgūst apmierinošas atbildes uz sekojošiem kritiskiem jautājumiem:

#1. Cik zinošs un godprātīgs ir audio cilpu tehnoloģijas instalators?

#2. Kāda ir uzņēmuma iepriekšējā pieredze audio indukcijas cilpu projektēšanā, uzstādīšanā un audio aprīkojuma izmantošanā, lai varētu veikt konkrētā objekta aprīkošanu? Vai uzņēmums var uzrādīt atsauksmes?

#3. Vai instalācijas darbu noslēgumā uzņēmums izsniegs objekta atbilstības deklarāciju LVS EN 62489-2:2015 standartam?

#4. Vai uzņēmums savā interneta mājas lapā sniedz informāciju par audio indukcijas cilpām un IEC standartu?

#6. Vai uzņēmuma aprīkoto objektu saraksts ir pieejams viņa Internet mājas lapā vai kādā citā publiskā datu bāzē, vai arī tas nodrošina atsauksmju sarakstu pēc pieprasījuma? Ja – nē, tad no uzņēmuma noteikti jāpieprasa paskaidrojums par objektīviem iemesliem šādas informācijas trūkumam.

Ir ļoti ieteicams, lai pasūtītājs rakstiskā formā izsaka prasību nodrošināt LVS EN 62489-2:2015 standarta prasības. Tas neiespaidos cilpas ierīkošanas izmaksas, bet ilgtermiņā kalpos kā pilnvērtīgi strādājošas sistēmas garantija.

Projektējot un uzstādot audio indukcijas cilpas, ikviena ēka ir atšķirīga un ar individuālām īpatnībām. Īpaši tad, ja grīdas vai griestu konstrukcijā dominē metāla elementi. Arī senāk uzstādīti strāvas kabeļi var būt traucējošs faktors audiocilpām. Darbojoties T-spoles režīmā, dzirdes aparātā fonā būs dzirdams dūkšanas troksnis. Šis magnētiskais fons visdrīzāk ir bijis arī līdz šim, tikai neviens to nav ievērojis.

Piezīme: Magnētiskā trokšņa līmeņa ietekme jāņem vērā darbā gan ar audio indukcijas cilpām, gan ar FM un infrasarkanajiem raidītājiem.

#2. Novērtēšanas vizīte

Tā kā katrā objektā audio indukcijas cilpas instalācijai var būt atšķirīga specifika, izmaksu tāmes sastādīšanai ir nepieciešama sākotnēja objekta apsekošana. Apsekošana var prasīt līdz divām stundām, bet, ja objekts gadās sarežģīts, tad vizīte var aizņemt arī visu dienu. Lai gan vienkāršu audio induscijas cilpu dizainu var uzmodelēt datorā, simulācijā nevar paredzēt magnētiskā fona trokšņa ietekmi vai iespaidu, kādu atstāj ēkas metāla konstrukcijas. Datora dizains ir labs sākumpunkts, bet, uzstādot cilpu, nekad nedrīkst paļauties tikai uz datorsimulāciju. Instalatoram jāspēj izskaidrot testa rezultātus un kāda profila cilpa (piem. vienkārša, astotnieka, sniegavīra vai fāzes bloku formas) būs jāpielieto IEC standarta prasību izpildei. Tāpat nepieciešams noprecizēt kas ir nepieciešams, lai uzstādītā cilpa tiktu estētiski noslēpta. Apkalpošanas punktos, piemēram, konsultāciju centrā vai kases logā, audio cilpa prasa atbilstoša mikrofona izvēli un tā novietojumu, tā lai tas nebūtu par apgrūtinājumu darbiniekam un cilpa pildītu savas funkcijas lietotājiem ar dzirdes aparātiem.

#3. Audio cilpas nodošana ekspluatācijā

Kad audio indukcijas cilpa ir uzstādīta un instalators vēl ir objektā, jūs vai kāds no darbiniekiem gribēs personīgi pārliecināties, ka cilpas signāls pārraida skaidru, no magnētiskā fona trokšņiem brīvu skaņu. Šim mērķim kalpo noteiktā skaļumā iestatīta audio indukcijas cilpu klausīšanās ierīce.
Pie vēlēšanās, šāda ierīce iekļaujama arī instalācijas tāmē un pasūtītājs var saviem spēkiem veikt regulāras audio cilpas darbspējas pārbaudes.
Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā ir lietderīgi pieaicināt pieredzējušus dzirdes aparātu lietotājus vai audiologu, lai pārbaudītu, vai rezultāti saskan ar IEC standartā noteikto.

#4. Ekspluatācija.
Ekspluatācijas posmā ir svarīgi būt pārliecinātam, ka visi, kas rīkosies ar skaņas sistēmu (kasieri, tehniskie darbinieki, uzaicinātie lektori, garīdznieki u.c.), kā arī sistēmas gala lietotāji (viesi, kluba biedri, apmeklētāji, draudze) ir informēti par audio indukcijas cilpas pieejamību!

Darbiniekiem ir jābūt informētiem, ka pilnvērtīgi strādājošas audio cilpas pamatā ir pareizi pielietots mikrofons. Tam ir jābūt stabili nofiksētam vietā, kur tas uztvers runātāja balsi. Pārliecinieties, ka personāls, kas nodrošina audio skanējumu mikrofonā (garīdznieki, lektori, kasieri), zina, ka tikai tieši mikrofonā vērsti, skaidri izrunāti vārdi nodrošina audio cilpas lietotājiem nepieciešamo signāla kvalitāti.

Ilgtermiņā instalators nodrošina audio indukcijas cilpas uzturēšanas un apkopes pakalpojumus, sadarbojas ar vietējiem un ārzemju audiologiem, dzirdes aparātu tirgotājiem un nedzirdīgo biedrībām.